รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2560_6
เรื่อง
ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ผู้ถวายฎีกา
นายอภิรักษ์ ช่วงทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/1588
รายละเอียด
ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำเดิมซึ่งเป็นลำคลองธรรมชาติที่เกษตรกรใช้อยู่ ได้ถูกชาวบ้านบางรายนำดินมาปิดกั้นปิดขว้างทางน้ำไหล
หนังสือสำนักราชลงวันที่
15 ส.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุพรรณบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
21 ส.ค. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ส.ค. 2560 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
22 ส.ค. 2560 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
28 ส.ค. 2560 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
28 ส.ค. 2560 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
31 ต.ค. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี
5 ต.ค. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานชลประทานที่ 12
8 มี.ค. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
11 ธ.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี
6 ต.ค. 2560 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานชลประทานที่ 12
8 มี.ค. 2561 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
17 ธ.ค. 2561 5
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
21 ธ.ค. 2561 9
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
7 ม.ค. 2562 20
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
10 ม.ค. 2562 23
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
27 มี.ค. 2562
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 พ.ค. 2562
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้