รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2560_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
ผู้ถวายฎีกา
นายแปลง จารุชัย ตัวแทนราษฎร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/4214
รายละเอียด
ด้วย นายแปลง จารุชัย ราษฎร หมู่ที่ 11 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายห้วยจันลัน 3 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อำนาจเจริญ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
15 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
18 ก.ย. 2560 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมบูรณ์ วงศ์กาด
19 ก.ย. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
19 ก.ย. 2560 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้