รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2553_19
เรื่อง
ราษฎรคัดค้านโครงการปรับปรุงระบบเก็บกักและก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำลำพอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุนทร เพชรสุริยา ตัวแทนราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน กับพวก
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005.3/19348
รายละเอียด
ตามที่สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการปรับปรุงระบบเก็บกักและก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำลำพอก ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น บัดนี้ นายสุนทร เพชรสุริยา ตัวแทนราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน กับพวก บ้านกางของ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีหนังสือคัดค้านโครงการปรับปรุงระบบเก็บกักและก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำลำพอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่ราษฎร อีกทั้ง กล่าวอ้างว่านายจิตติชัย สุวิชา ผู้ขอพระราชทานโครงการฯผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ได้กระทำการบุกรุกทำนาในพื้นที่ชลประทาน รวมเนื้อที่ประมาณ 400-500 ไร่
หนังสือสำนักราชลงวันที่
30 ต.ค. 2552
ปีงบประมาณ
2553
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุรินทร์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 พ.ย. 2552 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
3 พ.ย. 2552 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 พ.ย. 2552 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.โกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
5 พ.ย. 2552 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
5 พ.ย. 2552 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
7 ม.ค. 2553
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0317.04/3854
29 ธ.ค. 2552 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สร 0016.2/2114
18 ก.พ. 2553 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0317.04/499
17 ก.พ. 2553 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0317.04/3854
15 ม.ค. 2553 14
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สร 0016.2/2114
22 ก.พ. 2553 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0317.04/499
18 ก.พ. 2553 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
7 เม.ย. 2553 34
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุวัฒน์ เทพอารักษ์
20 เม.ย. 2553 40
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
20 เม.ย. 2553 40
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้