รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2560_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างประตูป้องกันน้ำเค็ม
ผู้ถวายฎีกา
นายวิรัตน์ หยูทอง ราษฎร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/5654
รายละเอียด
นายวิรัตน์ หยูทอง ราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างประตูป้องกันน้ำเค็มบริเวณทะเลสาบสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สงขลา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ก.ย. 2560 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
26 ก.ย. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 ก.ย. 2560 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้