รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2560_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางวริทยา สุขประสพ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/5772
รายละเอียด
ด้วย นางวริทยา สุขประสพ ราษฎรบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุรินทร์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
25 ก.ย. 2560 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
26 ก.ย. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 ก.ย. 2560 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
10 พ.ย. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
27 เม.ย. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 เม.ย. 2561 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
22 พ.ค. 2561 17
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
25 พ.ค. 2561 20
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
25 พ.ค. 2561 20
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
25 พ.ค. 2561 20
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
2 ก.ค. 2561
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/2426
17 ก.ค. 2561
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนงานฎีกาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -ปรับปรุงท่อส่งน้ำของโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยงูเหลือมโดยขอให้กรมชลประทานพิจารณาบรรจุแผนงานโครงการดังกล่าวไว้ในแผนงานปกติของกรมชลประทาน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้