รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2560_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางวริทยา สุขประสพ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/5772
รายละเอียด
ด้วย นางวริทยา สุขประสพ ราษฎรบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุรินทร์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
25 ก.ย. 2560 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
26 ก.ย. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 ก.ย. 2560 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
10 พ.ย. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
27 เม.ย. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 เม.ย. 2561 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
22 พ.ค. 2561 17
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
25 พ.ค. 2561 20
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
25 พ.ค. 2561 20
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
25 พ.ค. 2561 20
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้