รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2560_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองภะคะวัม
ผู้ถวายฎีกา
นายจรัส รัตนโสภา
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/5770
รายละเอียด
ด้วย นายจรัส รัตนโสภา ราษฎรบ้านห้วยเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระาชทานโตรงการขุดลอกหนองภะคะวัม ตำบลเซกา เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
บึงกาฬ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ก.ย. 2560 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
26 ก.ย. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 ก.ย. 2560 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
2 พ.ย. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/95
11 ม.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
บก 0017.2/863
1 ก.พ. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/95
18 ม.ค. 2561 6
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
บก 0017.2/863
1 ก.พ. 2561 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
8 ก.พ. 2561 6
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
16 ก.พ. 2561 12
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
20 ก.พ. 2561 14
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
20 ก.พ. 2561 14
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้