รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอนันต์ สุนทร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล ๐๐๐๘.๔/๒๐๘
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ม.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
11 ม.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 ม.ค. 2561 6
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
19 ม.ค. 2561 7
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.
23 ม.ค. 2561 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
23 ม.ค. 2561 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 มี.ค. 2561
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้