รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_4
เรื่อง
ราษฎรขอพระราชทานให้โครงการขุดลอกบึงสำโรงกระจายเป็นโครงการในพระราชดำริ (905)
ผู้ถวายฎีกา
นางอารีย์ จูงกลาง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/166
รายละเอียด
ด้วยนางอารีย์ จูงกลาง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 3 บ้านสำโรงกระจาย ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานให้โครงการขุดลอกบึงสำโรงกระจายเป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และใช้เป็นแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน เนื่องจากงบประมาณของท้องถิ่นไม่เพียงพอในการดำเนินการขุดลอก
หนังสือสำนักราชลงวันที่
13 ม.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครราชสีมา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 ม.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
29 ม.ค. 2561 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
29 ม.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
30 ม.ค. 2561 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 ม.ค. 2561 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้