รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสาวกนกวรรณ ทิพย์พรม
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล ๐๐๐๘.๔/๒๘๖๒
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
24 ม.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ม.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 ม.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
30 ม.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. ลลิต ถนอมสิงห์
1 ก.พ. 2561 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
1 ก.พ. 2561 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้