รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2561_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผู้ถวายฎีกา
นายประดิษฐ์ แพรกปาน ราษฎรหมู่ที่ 5
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.5/3633
รายละเอียด
นายประดิษฐ์ แพรกปาน ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธํรรมราช ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อแก้ไขปัญาความเดือดร้อนของราษฎรหมู่ที่ 1,3,5,6 ตำบลบ้านเนิน และหมู่ที่ 1 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนในการคมนาคม
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
7 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 ก.พ. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 ก.พ. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
9 ก.พ. 2561 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 ก.พ. 2561 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท 9 พ.ค. 61
11 พ.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท 9 พ.ค. 61
11 พ.ค. 2561 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้