รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2561_1
เรื่อง
ราษฎรขอพระราชทานโครงการสูลนำ้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงคลองส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอุทิศ วุฒิเพ็ชร์ และ นายวีระชัย กุลสวัสดิ์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0010/190
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งปรับปรุงคลองส่งน้ำและระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร เนื่องจากคลองส่งน้ำเดิมมีสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุมเต็มพื้นที่ ต้องการปรับปรุงให้เป็นคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูเปิด-ปิด เพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ม.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ม.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
30 ม.ค. 2561 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
30 ม.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
1 ก.พ. 2561 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
1 ก.พ. 2561 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้