รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2561_6
เรื่อง
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายคำนึง น้อยนาเวศ ราษฎร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.5/3638
รายละเอียด
นายคำนึง น้อยนาเวศ ราษฎร หมู่ที่ 8 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา เรื่อง ขอพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 5 มิถุุนายน 2555 ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริก่อสร้างโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 แต่ยังไม่สมารถถ่ายโอนความรับผิดชอบให้แก่เทศบ่ลตำบลชะอังได้ เนื่องจากประสบปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณวัดหูรอ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่ราษฎรผู้รับประโยชน์จากโครงการได้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ชุมพร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
7 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 ก.พ. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
12 ก.พ. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน รักษาราชการแทน ลปร.
13 ก.พ. 2561 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
13 ก.พ. 2561 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28 มี.ค. 61
4 เม.ย. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28 มี.ค. 61
9 เม.ย. 2561 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้