รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2561_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญส่ง อาจหาญ ตัวแทนราษฎรบ้านห้วยไคร้
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/6018
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยไคร้ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.บึงนคร เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้