รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2561_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญส่ง อาจหาญ ตัวแทนราษฎรบ้านห้วยไคร้
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/6018
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยไคร้ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.บึงนคร เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.พ. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 มี.ค. 2561 10
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
12 มี.ค. 2561 11
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
12 มี.ค. 2561 11
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
9 ก.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 เม.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
24 เม.ย. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
3 ส.ค. 2561 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9 ส.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 เม.ย. 2561 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
24 เม.ย. 2561 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
3 ส.ค. 2561 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9 ส.ค. 2561 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้