รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2561_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญส่ง อาจหาญ ตัวแทนราษฎรบ้านห้วยไคร้
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/6018
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยไคร้ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.บึงนคร เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.พ. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 มี.ค. 2561 10
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
12 มี.ค. 2561 11
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
12 มี.ค. 2561 11
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
9 ก.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 เม.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
24 เม.ย. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
3 ส.ค. 2561 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9 ส.ค. 2561 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
10 มิ.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 เม.ย. 2561 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
24 เม.ย. 2561 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
3 ส.ค. 2561 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9 ส.ค. 2561 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
10 มิ.ย. 2562 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
15 ต.ค. 2562 91
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
15 ต.ค. 2562 91
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
15 ต.ค. 2562 91
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
16 ต.ค. 2562 92
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
24 ส.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้