รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_10
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ถวายฎีกา
นางเกษศริน ตุ่มแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำชุมชนตำบลแม่วิน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล ๐๐๑๐/๙๐๐
รายละเอียด
นางเกษศริน ตุ่มแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำชุมชนตำบลแม่วิน มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุไน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.พ. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 มี.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ลปร - ดนุชา สินธวานนท์
2 มี.ค. 2561 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มี.ค. 2561 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
26 มิ.ย. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
6 ส.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
14 ส.ค. 2561 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้