รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตบ้านแม่นิงนอก
ผู้ถวายฎีกา
นายล่าบือ แม่ศึกชนะหาญ ราษฎรบ้านเลขที่ ๔๕ บ้านแม่นิงนอก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล ๐๐๑๐/๙๐๔
รายละเอียด
นายล่าบือ แม่ศึกชนะหาญ ราษฎรบ้านเลขที่ ๔๕ บ้านแม่นิงนอก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุไน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตบ้านแม่นิงนอก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.พ. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 มี.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. ดนุชา สินธวานนท์
1 มี.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มี.ค. 2561 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
25 มิ.ย. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 พ.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
3 ส.ค. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 ม.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10 พ.ค. 2561 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
3 ส.ค. 2561 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
4 ก.พ. 2562 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
11 มิ.ย. 2562 90
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนทน์
17 มิ.ย. 2562 94
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
17 มิ.ย. 2562 94
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
10 ก.ย. 2562
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
23 ก.ย. 2562
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการฝายส่าบือ พร้อมระบบส่งน้ำ
23 ก.ย. 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้