รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตบ้านแม่นิงนอก
ผู้ถวายฎีกา
นายล่าบือ แม่ศึกชนะหาญ ราษฎรบ้านเลขที่ ๔๕ บ้านแม่นิงนอก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล ๐๐๑๐/๙๐๔
รายละเอียด
นายล่าบือ แม่ศึกชนะหาญ ราษฎรบ้านเลขที่ ๔๕ บ้านแม่นิงนอก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุไน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตบ้านแม่นิงนอก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.พ. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 มี.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. ดนุชา สินธวานนท์
1 มี.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มี.ค. 2561 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
25 มิ.ย. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 พ.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
3 ส.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10 พ.ค. 2561 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
3 ส.ค. 2561 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้