รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_13
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายหนองแหย่ง
ผู้ถวายฎีกา
นายสันติ มีสุข ประธานเหมืองฝายบ้านนาฮ่อง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล ๐๐๑๐/๘๖๒
รายละเอียด
นายสันติ มีสุข ประธานเหมืองฝายบ้านนาฮ่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายหนองแหย่ง เนื่องจากฝายเก็บน้ำเดิมไม่แข็งแรง เป็นฝายที่ก่อสร้างโดยภูมิปัญญาชาวบ้านชำรุดเสียหายและต้องซ่อมแซมทุกปี ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.พ. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 มี.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. ดนุชา สินธวานนท์
2 มี.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มี.ค. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
25 มิ.ย. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
25 เม.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 ส.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
1 พ.ค. 2561 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
23 ส.ค. 2561 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้