รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2561_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายมนตรี เพชรไพบูรณ์กุล ตัวแทนราษฎรบ้านดอนขุนห้วย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/7384
รายละเอียด
ราษฎรบ้านดอนขุนห้วยหมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอพระราชทานโครงการระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำโป่งทะลุไปยังพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
6 มี.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบุรี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้