รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2561_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายมนตรี เพชรไพบูรณ์กุล ตัวแทนราษฎรบ้านดอนขุนห้วย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/7384
รายละเอียด
ราษฎรบ้านดอนขุนห้วยหมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขอพระราชทานโครงการระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำโป่งทะลุไปยังพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
6 มี.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
9 มี.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
9 มี.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
13 มี.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
14 มี.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
14 มี.ค. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
31 พ.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
3 พ.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3 พ.ค. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8 พ.ค. 2561 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
21 พ.ค. 2561 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
9 ก.ค. 2561 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
15 มี.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
7 พ.ค. 2561 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7 พ.ค. 2561 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
10 พ.ค. 2561 3
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
21 พ.ค. 2561 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 ก.ค. 2561 7
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
18 มี.ค. 2562 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้