รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_16
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงขุดลอกลำน้ำห้วยผักหล่ะและคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุรพงษ์ รุ่งเรือง กำนันตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0010/1248
รายละเอียด
มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ ๒ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงขุดลอกลำน้ำห้วยผักหล่ะและคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 มี.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มี.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มี.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
16 มี.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
19 มี.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
19 มี.ค. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
22 ส.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
24 พ.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
7 พ.ค. 2561 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
25 พ.ค. 2561 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้