รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ
ผู้ถวายฎีกา
นางสาวบังอร จงจิตร์กลาง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/8741
รายละเอียด
ด้วย นางสาวบังอร จงจิตร์กลาง ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ 48/3 บ้านถั่วแปบ หมู่ที่ 6 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 มี.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครราชสีมา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 มี.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 มี.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 มี.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
2 เม.ย. 2561 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 เม.ย. 2561 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้