รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเชิญ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ถวายฎีกา
นายสง่า คำเตือนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/5511
รายละเอียด
ด้วยนายสง่า คำเตือนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ราษฎรตำบลบ้านเม็ง และราษฎรตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเชิญ ณ จุดท่าเกวียนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง-ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในฤดูน้ำหลาก และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และ น้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
6 ก.ย. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ขอนแก่น
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 ก.ย. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
10 ก.ย. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
13 ก.ย. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมบูรณ์ วงศ์กาด
13 ก.ย. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
13 ก.ย. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
7 พ.ย. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 0940.4/25267
29 ต.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 1610.149/23969
9 ม.ค. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ขก 0017.2/8425
27 มี.ค. 2562 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/5194
1 ก.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 0940.4/25267
1 พ.ย. 2561 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 1610.149/23969
9 ม.ค. 2562 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ขก 0017.2/8425
29 มี.ค. 2562 3
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/5194
2 ก.ค. 2562 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
7 ส.ค. 2562 28
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
13 ส.ค. 2562 31
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
14 ส.ค. 2562 32
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
14 ส.ค. 2562 32
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
3 มี.ค. 2563
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/746
12 มี.ค. 2563
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเบ็ญพร้อมอาคารประกอบ และโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองฝายสามร้อยพร้อมอาคารประกอบ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้