รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_15
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง
ผู้ถวายฎีกา
นายสมปอง นาดี ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/5705
รายละเอียด
ด้วยนายสมปอง นาดี ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 และราษฎรตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
13 ก.ย. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ชัยภูมิ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
17 ก.ย. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
17 ก.ย. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
18 ก.ย. 2561 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
18 ก.ย. 2561 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 ก.ย. 2561 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
20 ธ.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชย 0017.1/15460
7 ธ.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชย 0017.1/1308
30 ม.ค. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/3090
25 มี.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชย 0017.1/15460
7 ธ.ค. 2561 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชย 0017.1/1308
31 ม.ค. 2562 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/3090
25 มี.ค. 2562 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 เม.ย. 2562 7
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
4 เม.ย. 2562 9
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
5 เม.ย. 2562 10
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
5 เม.ย. 2562 10
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
3 มี.ค. 2563
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/748
12 มี.ค. 2563
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง และขุดลอกร่องชักน้ำพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้