รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_26
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮูดพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายทัตพล ก๋าเงิน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/20785
รายละเอียด
กรณี นายทัตพล ก๋าเงิน ราษฎรบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮูดพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ๔ หมู่บ้าน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง กับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 ส.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
8 ส.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
8 ส.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
14 ส.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
14 ส.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
14 ส.ค. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
19 ก.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยาน
20 ก.ย. 2561 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
9 เม.ย. 2562 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 มี.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
21 ก.ย. 2561 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
อุทยาน
25 ก.ย. 2561 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
17 เม.ย. 2562 4
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 มี.ค. 2563 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
22 พ.ค. 2563 38
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร ลลิต
22 พ.ค. 2563 38
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร ดนุชา
25 พ.ค. 2563 39
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 พ.ค. 2563 40
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
15 พ.ย. 2564
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
ชป/อธ/ปม/จว
24 พ.ย. 2564
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการอ่างฯห้วยแม่ฮูตพร้อมระบบส่งนำ้
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้