รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_16
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายคำปู่น แก้วกระจ่าง ตัวแทนราษฎรบ้านหนองเม็กพัฒนา (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/25836
รายละเอียด
ด้วย นายคำปู่น แก้วกระจ่าง ตัวแทนราษฎรบ้านหนองเม็กพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 ก.ย. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
1 ต.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 ต.ค. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
3 ต.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
4 ต.ค. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 ต.ค. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
7 ธ.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 1610.149/5449
18 มี.ค. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/4659
6 มิ.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 1610.149/5449
18 มี.ค. 2562 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/4659
7 มิ.ย. 2562 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
8 ก.ค. 2562 23
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
10 ก.ค. 2562 25
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
15 ก.ค. 2562 28
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
15 ก.ค. 2562 28
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้