รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2562_1
เรื่อง
ขอพระราชทานแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายกิตติทัต คนรู้ (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/29112
รายละเอียด
ด้วย นายกิตติทัต คนรู้ ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 40 บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ตำบลบ้านคู ตำบลบ้านดู่ ตำบลดอนกอก และตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
2 พ.ย. 2561
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
บุรีรัมย์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 พ.ย. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
5 พ.ย. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
6 พ.ย. 2561 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รก.ลปร.สมบูรณ์ วงศ์กาด
8 พ.ย. 2561 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
8 พ.ย. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
26 มี.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้