รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2562_3
เรื่อง
ขอคัดค้านการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหม่ โครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ถวายฎีกา
นายสิรพล หวานมาก และราษฎรบ้านหนองขานาง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/32425
รายละเอียด
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ธ.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2562
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เพชรบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 ธ.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
24 ธ.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
27 ธ.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ วงค์กาด
28 ธ.ค. 2561 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
28 ธ.ค. 2561 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
4 ก.ย. 2562
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
13 ก.พ. 2562 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9 เม.ย. 2562 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
23 มิ.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเพชรบุรี
22 ก.พ. 2562 8
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11 เม.ย. 2562 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
24 มิ.ย. 2563 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้