การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. นายรัด ฟักทองอยู่ ราษฎรบ้านมาบป่าแฝก ม.7 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
 2. 2. ขอพระราชทานให้โครงการระบบประปาจากเกาะอาดังไปยังเกาะหลีเป๊ะ เป็นโครงการพระราชดำริ
 3. 3. ราษฎรขอพระราชทานโครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตันหยงกลิง
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
 6. 6. ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกขยายคลอง
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการบ่อบาดาลระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่วางสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา
 10. 10. ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (905)

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโ๕รงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยางแพรกขวา
 2. 2. ขอพระราชทานคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร
 3. 3. ขอพระราชทานให้โครงการระบบประปาจากเกาะอาดังไปยังเกาะหลีเป๊ะ เป็นโครงการพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานโครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตันหยงกลิง
 5. 5. นายรัด ฟักทองอยู่ ราษฎรบ้านมาบป่าแฝก ม.7 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 10. 10. ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (905)

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้