การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างประตูป้องกันน้ำเค็ม
 2. 2. ราษฎรคัดค้านโครงการปรับปรุงระบบเก็บกักและก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำลำพอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 3. 3. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 5. 5. ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี
 6. 6. ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกคลองท่าเเร้ง
 7. 7. ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้า ฯ น้อมเกล้า ฯ ถวายที่ดิน

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างประตูป้องกันน้ำเค็ม
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ กรณี นายประหยัด พรหมหิตาทร ราษฎร ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการฝายเก็บกักน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองยวนนก
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการป้องกันอุทกภัย
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมระบบส่งน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการขุดสระน้ำพร้อมระบบประปา
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้