การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านแม่นิงนอก (ฏีการ้องซ้ำกับปี พ.ศ. 2560) อยู่ระหว่างรอหน่วยงานตอบ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอย
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่งาม
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 5. 5. ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน
 6. 6. ขอพระราชทานแหล่งน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค (905)
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮูดพร้อมระบบส่งน้ำ

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 2. 2. ราษฎรขอพระราชทานให้โครงการขุดลอกบึงสำโรงกระจายเป็นโครงการในพระราชดำริ (905)
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อนฯ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เชียงราย
 5. 5. ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกคลองท่าเเร้ง
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการขยายสระเก็บน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแม่ปูคา
 9. 9. ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค (905)
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้