การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ราษฎรขอความเป็นธรรมไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการเเก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างถนน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงฝายทดน้ำและระบบประปาภูเขา
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบวางท่อส่งน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างถนน และฝายเก็บน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและระบบส่งน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองศาลา
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหัวเมืองพร้อมระบบส่งน้ำ

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ราษฎรขอความเป็นธรรมไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เสลียมพร้อมระบบส่งน้ำ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอย

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้