การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพู
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 3. 3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างบ่อพักน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 10. 10. ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งน้ำและส่งเสริมการประกอบอาชีพภาคครัวเรือน

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพู
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 3. 3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อนฯ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังมืด
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนยางกั้นน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกบึงโขล่ฝั่งใต้
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านนา
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้