การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาขุย
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงบ้านมหาเจรียล่าง
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงหนองคำ
 6. 6. ปัญหาความเดือดร้อนจากการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนา
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาลำน้ำห้วยพานและแก้มลิงหนองเป่ง ด้วยนางเพลินจิตต์ ผิวผาง หมู่ที่14 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรลุ่มแม่น้ำชี บ้านเหมือดแอ่ กรณี นางสุมณฑา อนันทวรรณ ราษฎรบ้านเหมือดแอ่ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาสระน้ำวัดภูหินดังให้เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 10. 10. ขอพระราชทานบึงน้ำสาธารณะสำหรับกักเก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้อุปโภคบริโภค

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้