การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่สินพร้อมระบบส่งน้ำ
 2. 2. นายบรรณวัชร ได้ลาภเสมอ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างสะพาน
 3. 3. ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการบริหารพื้นที่และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแหน้วพร้อมระบบส่งน้ำ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเกบน้ำห้วยสะตอ
 6. 6. ขอพระราชทานความช่วยเหลือกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานความช่วยเหลือกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่สินพร้อมระบบส่งน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงกาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาเขื่อนแก้มลิงและฝายชะลอน้ำ
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแหน้วพร้อมระบบส่งน้ำ
 7. 7. นายบรรณวัชร ได้ลาภเสมอ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างสะพาน
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการบริหารพื้นที่และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
 10. 10. ขอพระราชทานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้