การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาขุย
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงบ้านมหาเจรียล่าง
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงหนองคำ
 8. 8. ปัญหาความเดือดร้อนจากการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนา
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาลำน้ำห้วยพานและแก้มลิงหนองเป่ง ด้วยนางเพลินจิตต์ ผิวผาง หมู่ที่14 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรลุ่มแม่น้ำชี บ้านเหมือดแอ่ กรณี นางสุมณฑา อนันทวรรณ ราษฎรบ้านเหมือดแอ่ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงบ้านมหาเจรียล่าง
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาขุย
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่พร้อมระบบส่งน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรินพร้อมระบบส่งน้ำ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเจดีย์
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยพร้าวกุดพร้อมระบบส่งน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้