การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานอาคารควบคุมน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณลำห้วยลึก อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 2. 2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 3. 3. ราษฎรขอพระราชทานโครงการสูลนำ้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงคลองส่งน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 6. 6. ราษฎรขอพระราชทานให้โครงการขุดลอกบึงสำโรงกระจายเป็นโครงการในพระราชดำริ (905)
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ระวาน พร้อมระบบส่งน้ำ
 10. 10. นายรัด ฟักทองอยู่ ราษฎรบ้านมาบป่าแฝก ม.7 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการจัดหาน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำหนองจันทร์
 4. 4. ขอพระราชทานอาคารควบคุมน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณลำห้วยลึก อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 5. 5. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง-พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
 9. 9. ราษฎรขอพระราชทานโครงการสูลนำ้พลังงานแสงอาทิตย์และปรับปรุงคลองส่งน้ำ
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้