การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อนฯ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยตากฟ้าบริเวณหนองน้ำบ้านตากฟ้า
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมูพร้อมระบบส่งน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่ง
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 10. 10. ขอพระราชทานความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายแม่ละมาเพื่อทดแทนฝายเก็บน้ำเดิมที่ชำรุด
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการระบบส่งน้ำ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตบ้านแม่นิงนอก
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อนฯ
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้