การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ราษฎรขอให้ยุติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการระบบส่งน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง และขุดลอกสันดอนเกาะแก่ง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายหนองแหย่ง
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายแม่ละมาเพื่อทดแทนฝายเก็บน้ำเดิมที่ชำรุด
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตบ้านแม่นิงนอก
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 10. 10. ขอพระราชทานอาคารควบคุมน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณลำห้วยลึก อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ราษฎรขอให้ยุติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่คิ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. พร้อมระบบ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง และขุดลอกสันดอนเกาะแก่ง
 7. 7. ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายแม่ละมาเพื่อทดแทนฝายเก็บน้ำเดิมที่ชำรุด
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายหนองแหย่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตบ้านแม่นิงนอก

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้