การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. นายวิบูลย์ ก้อนเกียรติวงค์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานให้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่โจ้(ห้วยหก)เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผาจ้อม
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าดำ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและโครงการสร้างแหล่งอาหารและรั้วป้องกันช้างป่า
 8. 8. ขอระราชทานความช่วยเหลือในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองยวนนก
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 8. 8. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้