การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบประปา
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขุนห้วยหมื่น
 4. 4. ขอให้ทบทวนวิธีการในการดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 5. 5. การใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินเเดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 6. 6. ขอพระราชทานความเป็นธรรมในการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 8. 8. ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 10. 10. ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากผลกระทบของปัญหาน้ำเสียในเเม่น้ำปากพนัง

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย (ยางสามต้น)
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เชียงราย
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน
 7. 7. ขอพระราชทานความเป็นธรรมในการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 8. 8. ราษฎรขอความเป็นธรรมไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกบึงโขล่ฝั่งใต้
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้