การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงหนองคำ
 2. 2. ปัญหาความเดือดร้อนจากการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนา
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาลำน้ำห้วยพานและแก้มลิงหนองเป่ง ด้วยนางเพลินจิตต์ ผิวผาง หมู่ที่14 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรลุ่มแม่น้ำชี บ้านเหมือดแอ่ กรณี นางสุมณฑา อนันทวรรณ ราษฎรบ้านเหมือดแอ่ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาสระน้ำวัดภูหินดังให้เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 6. 6. ขอพระราชทานบึงน้ำสาธารณะสำหรับกักเก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้อุปโภคบริโภค
 7. 7. ขอพระราชทานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพู
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานบึงน้ำสาธารณะสำหรับกักเก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้อุปโภคบริโภค
 2. 2. ขอพระราชทานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพู
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 5. 5. ขอพระราชทานความเป็นธรรมในการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 6. 6. ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากผลกระทบของปัญหาน้ำเสียในเเม่น้ำปากพนัง
 7. 7. ขอพรระาชทานระบบประปาขนาดใหญ่
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 10. 10. ขอพระราชทานแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้