การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสระงู
 2. 2. ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (905)
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิดแห้ง (ห้วยม่วง)
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (905)
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านแม่ยุ้น
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำหนองจันทร์
 8. 8. ขอพระราชทานให้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่โจ้(ห้วยหก)เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งส้าน พร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพะ
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้