การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ทดสอบ Test
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงห้วยแม่แรมและประปาภูเขา
 4. 4. พิจารณาพื้นที่โครงการเหมืองแร่สังกะสีที่สิ้นสุดการทำเหมืองเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 5. 5. ขอสนับสนุนโครงการปลูกป่า
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น
 7. 7. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 8. 8. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการก่อสร้างฝายบ้านสำราญไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยแม่ไฟ
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้