การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
 3. 3. ขอพระราชทานความอนุเคราะห์รับรององค์กรวิชัยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนชุมชนพอเพียงตอบสนองโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการรับรองตนเองและองค์กรศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการฝายเก็บกักน้ำ
 6. 6. ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองทะลอก
 7. 7. ทดสอบ Test
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงห้วยแม่แรมและประปาภูเขา
 10. 10. พิจารณาพื้นที่โครงการเหมืองแร่สังกะสีที่สิ้นสุดการทำเหมืองเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการแก้มลิง
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองยวนนก
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
 6. 6. นายเสริม จันทำมา และพวก ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องการขยายระบบท่อส่งน้ำใต้ดินจากตำบลสามขา อำเภอโพนทราย มายังตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด (905)
 7. 7. ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายบ้านโคกผักหวานอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้