การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาแก้ไขล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประปาภูเขา
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกในฤดูแล้งและน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
 4. 4. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กรณีต่อเนื่องจากหนังสือสำนักราช รล 0008.4/21687 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำแก้มลิงหนองจีระ)
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประปาภูเขา
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเชิญ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกฝายหนองคำ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้