การดำเนินการฎีกาแจ้งหน่วยงาน

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่แจ้งหน่วยงาน แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

การดำเนินการฎีกาตอบสำนักราชเลขาธิการ

กราฟแสดงฎีกาคงค้างที่ตอบสำนักราชเลขาธิการ แยกตามจำนวนวัน
กราฟแสดงฎีกาที่ตอบสำนักราชเลขาธิการแล้ว
แยกตามจำนวนที่ผ่านมาตรฐาน

ฎีกาใหม่ล่าสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมูพร้อมระบบส่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่ง
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 4. 4. ขอพระราชทานความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา
 6. 6. ขอพระราชทานโครงการบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา
 7. 7. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกกุดปลาคูณ
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงขุดลอกลำน้ำห้วยผักหล่ะและคันดินเพื่อกักเก็บน้ำ
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ

ฎีกาถูกดูมากสุด

 1. 1. ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 2. 2. ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
 3. 3. ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. 4. ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
 5. 5. ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
 6. 6. ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงราษฎรขอพระราชทานอ่างเก็บนำ้ลำห้วยนำ้พร้าวใหญ่
 7. 7. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
 8. 8. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
 9. 9. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง
 10. 10. ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้