รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_10
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางศิริรัตน์ รอบปกป้องแดน ผู้ใหญ่บ้าน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/1830
รายละเอียด
นางศิริรัตน์ รอบปกป้องแดน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงราย ได้มีหนังสือให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเวียงหมอก ตำบลห้วยซ้อ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 ม.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 ม.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ม.ค. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 ม.ค. 2557 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์
28 ม.ค. 2557 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 ม.ค. 2557 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 พ.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
10 มี.ค. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
24 ก.พ. 2557 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
6 มิ.ย. 2557 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
13 ก.ค. 2558 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
14 มี.ค. 2557 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
24 ก.พ. 2557 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
6 มิ.ย. 2557 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
20 ก.ค. 2558 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
14 ส.ค. 2558 24
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ดนุชา
14 ส.ค. 2558 24
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร - ม.ล. จิรพันธุ์
17 ส.ค. 2558 25
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
18 ส.ค. 2558 26
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
11 ม.ค. 2559
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
25 ม.ค. 2559
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้