รายงานฎีกาที่ยังไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด (เดือน)

ภาค
เดือน
โปรดระบุ
1. หนังสือส่งหน่วยงาน/จังหวัด
2. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่
3. หน่วนงาน/จังหวัดตอบหนังสือ
4. ส่งสำนักราชเลขาธิการ
5. สำนักราชเลขาธิการตอบหนังสือ
6. เริ่มดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้