รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2557_1
เรื่อง
ราษฎรขอพระราชทานเบื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ผู้ถวายฎีกา
นายวันชัย สุวรรณรังค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/8746
รายละเอียด
ด้วยนายวันชัย สุวรรรังค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่1 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างเขื่อนป้ิองกันตลิ่งพังให้แก่ลูกบ้านที่ได้รับคววามเดือดร้อนเรื่องตลิ่งพัง ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 1, 6 และ 26 บริเวณเลียบคลองบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวป้องกันตลิ่งพัง ป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรักย์สินที่เกิดจากน้ำพลัดบ้านเรือนพังเสียหาย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 ต.ค. 2556
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 ต.ค. 2556 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 ต.ค. 2556 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 ต.ค. 2556 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. โกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
24 ต.ค. 2556 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
24 ต.ค. 2556 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 ม.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 เม.ย. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมโยธาธิการ
24 ก.ค. 2557 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
12 ก.ย. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 เม.ย. 2557 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมโยธาธิการ
24 ก.ค. 2557 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
17 ก.ย. 2557 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
23 ก.ย. 2557 8
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร.
25 ก.ย. 2557 10
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
26 ก.ย. 2557 11
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 ก.ย. 2557 11
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้