รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_12
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
ผู้ถวายฎีกา
เทศบาลตำบลบ้านทราย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/2638
รายละเอียด
เทศบาลตำบลบ้านทราย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง และหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
4 ก.พ. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 ก.พ. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
10 ก.พ. 2557 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 ก.พ. 2557 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. จิรพันธ์ุ ทวีวงศ์
11 ก.พ. 2557 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 ก.พ. 2557 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
14 พ.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 ก.ค. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 ก.ค. 2557 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
14 ส.ค. 2557 14
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.
26 ส.ค. 2557 22
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 ส.ค. 2557 22
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้