รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2563_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย
ผู้ถวายฎีกา
นายวัลลภ นนทภักดี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/29002
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 ธ.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
จันทบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ธ.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ธ.ค. 2562 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 ม.ค. 2563 12
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
13 ม.ค. 2563 13
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
13 ม.ค. 2563 13
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 ก.ค. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี
17 ก.พ. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
5 มี.ค. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
29 เม.ย. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 พ.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี
2 มี.ค. 2563 11
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
6 มี.ค. 2563 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 เม.ย. 2563 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
24 พ.ย. 2563 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
30 เม.ย. 2564 114
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
30 เม.ย. 2564 114
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
5 พ.ค. 2564 117
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
15 พ.ย. 2564
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้