รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2563_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย
ผู้ถวายฎีกา
นายวัลลภ นนทภักดี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/29002
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 ธ.ค. 2562
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
จันทบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ธ.ค. 2562 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ธ.ค. 2562 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 ม.ค. 2563 12
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
13 ม.ค. 2563 13
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
13 ม.ค. 2563 13
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 ก.ค. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี
17 ก.พ. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
5 มี.ค. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
29 เม.ย. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 พ.ย. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี
2 มี.ค. 2563 11
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
6 มี.ค. 2563 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 เม.ย. 2563 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
24 พ.ย. 2563 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
30 เม.ย. 2564 114
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
30 เม.ย. 2564 114
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
5 พ.ค. 2564 117
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
15 พ.ย. 2564
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
24 พ.ย. 2564
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดจันทบุรี
24 พ.ย. 2564
13.3
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
24 พ.ย. 2564
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ำ/สถ.
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรน้ำ/สถ.
14.3
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้