รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2566_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปา
ผู้ถวายฎีกา
นายมานะศักดิ์ รักแสง
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.85/17271
รายละเอียด
นายมานะศักดิ์ รักแสง ราษฎรตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านบางเดือน หมู่ที่ 1 และบ้านหินใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดือน ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 ต.ค. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 ต.ค. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
5 ต.ค. 2566 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 ต.ค. 2566 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร (รกท.ลปร.)
9 ต.ค. 2566 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 ต.ค. 2566 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้