รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2557_3
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม
ผู้ถวายฎีกา
พระอธิการบุญส่ง ฐิตสาโร เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/4293
รายละเอียด
พระอธิการบุญส่ง ฐิตสาโร เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม (เขาน้ำตก) ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้มีลิขิตแจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราห์ให้ส่วนราชการช่วยเหลือโดยกาขุดสระน้ำและทำโป่งเทียม เพื่อเป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าที่เข้ามาหากินในบริเวณพุทธอุทยาน วัดสันติวนาราม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากสัตว์ป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรม
หนังสือสำนักราชลงวันที่
19 ก.พ. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
จันทบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 ก.พ. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
24 ก.พ. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ก.พ. 2557 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รปร.
3 มี.ค. 2557 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
3 มี.ค. 2557 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
20 พ.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวว์ป่า และพันธุ์พืช
13 มิ.ย. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวว์ป่า และพันธุ์พืช
13 มิ.ย. 2557 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
25 ก.ค. 2557 31
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร. โกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
28 ก.ค. 2557 32
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. สุวัฒน์ เทพอารักษ์
28 ก.ค. 2557 32
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 ก.ค. 2557 35
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้