รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2566_2
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินค่าชดเชยที่ดินล่าช้า
ผู้ถวายฎีกา
นางส้าลี้ฝ๊ะ แหละหมัน
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.85/ 16954
รายละเอียด
ด้วย นางส้าลี้ฝ๊ะ แหละหมัน ราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินค่าชดเชยที่ดินล่าช้า เนื่องจากการขยายคลองระบายน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะโหมด ทำให้ราษฎรหลายรายประสบปัญหาทางการเงิน และการดำรงชีวิต
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 ก.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดิน
จังหวัด
พัทลุง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 ก.ย. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
29 ก.ย. 2566 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
4 พ.ย. 2566 27
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นางสุพร ตรีนรินทร์
4 พ.ย. 2566 27
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 พ.ย. 2566 27
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
5 พ.ย. 2566
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้