รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2566_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุจิตร ไชยสิทธิ์ ราษฎรบ้านภูสวรรค์
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/ 8757
รายละเอียด
ด้วยนายสุจิตร ไชยสิทธิ์ ราษฎรบ้านภูสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณวัดป่าภูผาหมาน ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 มิ.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เลย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
8 มิ.ย. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
9 มิ.ย. 2566 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
16 มิ.ย. 2566 7
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร
16 มิ.ย. 2566 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
16 มิ.ย. 2566 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.เลย ที่ ลย 0014.4/691 ลว. 6 ก.ค. 66
11 ก.ค. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเลย ที่ ลย 0017.2/9647 ลว. 13 ก.ค. 66
14 ก.ค. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย 0017.2/ว5171 ลว. 26 ก.ค. 66
27 ก.ค. 2566 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/3123 ลว. 24 ก.ค. 66
27 ก.ค. 2566 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน ที่ ทส 0940.4/15277 ลว. 24 ก.ค. 66
27 ก.ค. 2566 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.3/12153 ลงวันที่ 10 ส.ค. 66
11 ส.ค. 2566 1
7.7
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.เลย ที่ ลย 0014.4/909 ลงวันที่ 22 ส.ค. 66
4 ก.ย. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.เลย ที่ ลย 0014.4/691 ลว. 6 ก.ค. 66
11 ก.ค. 2566 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเลย ที่ ลย 0017.2/9647 ลว. 13 ก.ค. 66
17 ก.ค. 2566 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย 0017.2/ว5171 ลว. 26 ก.ค. 66
3 ส.ค. 2566 3
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/3123 ลว. 24 ก.ค. 66
27 ก.ค. 2566 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน ที่ ทส 0940.4/15277 ลว. 24 ก.ค. 66
27 ก.ค. 2566 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.3/12153 ลงวันที่ 10 ส.ค. 66
15 ส.ค. 2566 1
8.7
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.เลย ที่ ลย 0014.4/909 ลงวันที่ 22 ส.ค. 66
6 ก.ย. 2566 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้