รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2563_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังมืด
ผู้ถวายฎีกา
นายดอม จามจังหรีด
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/7719
รายละเอียด
ด้วยนายดอม จามจังหรีด ราษฎรบ้านวังมืด หมู่ที่ 5 ตำบลบุพราหณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังมืด ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 เม.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ปราจีนบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
17 เม.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
17 เม.ย. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
20 เม.ย. 2563 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รปร.
21 เม.ย. 2563 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
22 เม.ย. 2563 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
28 พ.ค. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
19 ก.พ. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
11 พ.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
28 พ.ค. 2563 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
22 ก.พ. 2564 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ
17 พ.ค. 2565 5
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
31 พ.ค. 2565 15
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
20 มิ.ย. 2565 29
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
21 มิ.ย. 2565 30
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
30 ก.ย. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้