รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2566_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการฝายชะลอน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสมพร คีรีนิล ราษฎร บ้านอ่างหิน
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/ 10641
รายละเอียด
ด้วยนางสมพร คีรีนิล ราษฎร บ้านอ่างหิน ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
29 มิ.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
3 ก.ค. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
3 ก.ค. 2566 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 ก.ค. 2566 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร ตรีนรินทร์
11 ก.ค. 2566 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
12 ก.ค. 2566 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
11 ต.ค. 2566
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28 ส.ค. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์
18 ส.ค. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน,จ.ประจวบฯ,ส.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สปก.ทรัพยากรน้ำบาดาล
11 ต.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ก.ย. 2566 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์
28 ส.ค. 2566 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้