รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายปณิธาน ศรีศุภวุฒิ (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/11370
รายละเอียด
ด้วย นายปณิธาน ศรีศุภวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นชาติ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
12 ก.ค. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
13 ก.ค. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
17 ก.ค. 2566 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
8 ส.ค. 2566 19
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.หทัย วสุนันต์
9 ส.ค. 2566 20
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 ส.ค. 2566 20
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
27 พ.ย. 2566
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์
6 ก.ย. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
15 ก.ย. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
25 ก.ย. 2566 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25 ก.ย. 2566 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
11 ต.ค. 2566 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
16 ต.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์
7 ก.ย. 2566 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 ก.ย. 2566 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
27 ก.ย. 2566 3
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
27 ก.ย. 2566 3
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
16 ต.ค. 2566 4
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
16 ต.ค. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้