รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2566_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสาวปริ่มพร ชาญสายชลนะธี ราษฎรบ้านไทยประจัน
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/ 16561
รายละเอียด
ด้วยนางสาวปริ่มพร ชาญสายชลนะธี ราษฎรบ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยางหัก ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
19 ก.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ราชบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
21 ก.ย. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้