รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2556_19
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญช่วย ดารี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/8729
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยงซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 เม.ย. 2556
ปีงบประมาณ
2556
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
11 เม.ย. 2556 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
11 เม.ย. 2556 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 เม.ย. 2556 1
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.จิรพันธุ์ ่ทวีวงศ์
11 เม.ย. 2556 1
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 เม.ย. 2556 1
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 พ.ค. 2556
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
26 มิ.ย. 2556 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
25 มิ.ย. 2556 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 ธ.ค. 2556 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 ต.ค. 2556 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
9 ส.ค. 2556 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงใหม่
26 มิ.ย. 2556 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
25 มิ.ย. 2556 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11 ธ.ค. 2556 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 ต.ค. 2556 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
14 ส.ค. 2556 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
26 ธ.ค. 2556 13
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.
26 ธ.ค. 2556 13
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 ธ.ค. 2556 13
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
16 ม.ค. 2557
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้