รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2557_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/26459
รายละเอียด
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้มีหนังสือขอให่้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทือกเขาบรรทัดเชิงบูรณาการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอตะโหมด ซึ่งประสบปัญหาขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภค
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 ต.ค. 2556
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พัทลุง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 ต.ค. 2556 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 ต.ค. 2556 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
24 ต.ค. 2556 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.โกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
24 ต.ค. 2556 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
24 ต.ค. 2556 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
12 ธ.ค. 2556
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพัทลุง
4 พ.ย. 2556 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
26 พ.ย. 2556 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพัทลุง
5 พ.ย. 2556 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
27 พ.ย. 2556 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้