รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2563_6
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือภัยแล้ง
ผู้ถวายฎีกา
นายสุรชัย นิลงาม
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/2447
รายละเอียด
ด้วยนายสุรชัย นิลงาม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลคลองเปรง และโครงการขุดลอกคลองเปรง ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาและน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
หนังสือสำนักราชลงวันที่
13 เม.ย. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
16 เม.ย. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
17 เม.ย. 2563 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 เม.ย. 2563 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รปร.
24 เม.ย. 2563 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
24 เม.ย. 2563 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
14 ก.ค. 2563
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
8 มิ.ย. 2563 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
29 มิ.ย. 2563 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
11 ส.ค. 2563 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
18 ส.ค. 2563 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
8 มิ.ย. 2563 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
30 มิ.ย. 2563 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
17 ส.ค. 2563 4
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
24 ส.ค. 2563 5
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
28 ก.ย. 2563 28
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
28 ก.ย. 2563 28
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
29 ก.ย. 2563 29
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
30 ก.ย. 2563
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้