รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2566_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสมหมาย ภูมิสถาน ราษฎรบ้านหนองแวง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/ 8785
รายละเอียด
ด้วย นางสมหมาย ภูมิสถาน ราษฎรบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยบังอี่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 มิ.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
มุกดาหาร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
8 มิ.ย. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
9 มิ.ย. 2566 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
12 มิ.ย. 2566 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร
12 มิ.ย. 2566 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
12 มิ.ย. 2566 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.มุกดาหาร ที่ มห 0014.4/1496 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/.3332 ลงวันที่ 10 ส.ค. 66
15 ส.ค. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ ที่ ทส 0940.4/16921 ลงวันที่ 18 ส.ค. 66
22 ส.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.มุกดาหาร ที่ มห 0014.4/1496 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 2566 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/.3332 ลงวันที่ 10 ส.ค. 66
16 ส.ค. 2566 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ ที่ ทส 0940.4/16921 ลงวันที่ 18 ส.ค. 66
28 ส.ค. 2566 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้