รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2557_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
ผู้ถวายฎีกา
นายธนากร โชติกเสถียร ราษฎร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/34130
รายละเอียด
นายธนากร โชติเสถียร ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
24 ธ.ค. 2556
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครปฐม
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ม.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 ม.ค. 2557 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 ม.ค. 2557 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
7 ม.ค. 2557 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 ม.ค. 2557 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
13 ก.พ. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดนครปฐม
27 ก.พ. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5 มี.ค. 2557 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
27 พ.ค. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดนครปฐม
3 มี.ค. 2557 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
6 มี.ค. 2557 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
30 พ.ค. 2557 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
28 ก.ค. 2557 45
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร. โกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
28 ก.ค. 2557 45
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. สุวัฒน์ เทพอารักษ์
28 ก.ค. 2557 45
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 ก.ค. 2557 48
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้