รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางวรรณภา แสนวา
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/4032
รายละเอียด
นางวรรณภา แสนวา ราษฎรบ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอให้นำควมกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อระบบท่อส่งน้ำ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างถนนบริเวณบ้านสามเขาสันติสุข หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.พ. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ก.พ. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
1 มี.ค. 2564 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 มี.ค. 2564 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
2 มี.ค. 2564 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มี.ค. 2564 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
30 มี.ค. 2564
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้