รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางวรรณภา แสนวา
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/4032
รายละเอียด
นางวรรณภา แสนวา ราษฎรบ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือขอให้นำควมกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อระบบท่อส่งน้ำ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างถนนบริเวณบ้านสามเขาสันติสุข หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร **เป็นฎีกาเรื่องเดียวกับ พว 0206.14/2356 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ราษฎรร้องทั้ง 904 และ 905 **
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ก.พ. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ก.พ. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
1 มี.ค. 2564 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 มี.ค. 2564 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
2 มี.ค. 2564 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มี.ค. 2564 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
30 มี.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ ที่ ทส 0940.4/7365 ลงวันที่ 7 เม.ย. 64
9 เม.ย. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.3/8174 ลงวันที่ 11 พ.ค. 64
21 พ.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุดรธานี ที่ อด 0017.1/11938 ลงวันที่ 4 ส.ค. 64
9 ส.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน ที่ กษ 0337/7198 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64
8 ก.ย. 2564 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุดรธานี ที่ อด 0017.1/7393 ลงวันที่ 18 พ.ค. 65
23 พ.ค. 2565 1
7.6
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุดรธานี ที่ อด 0017.1/17668 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566
20 ต.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ ที่ ทส 0940.4/7365 ลงวันที่ 7 เม.ย. 64
19 เม.ย. 2564 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.3/8174 ลงวันที่ 11 พ.ค. 64
7 มิ.ย. 2564 12
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุดรธานี ที่ อด 0017.1/11938 ลงวันที่ 4 ส.ค. 64
10 ส.ค. 2564 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน ที่ กษ 0337/7198 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64
10 ก.ย. 2564 3
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุดรธานี ที่ อด 0017.1/7393 ลงวันที่ 18 พ.ค. 65
23 พ.ค. 2565 1
8.6
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุดรธานี ที่ อด 0017.1/17668 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566
26 ต.ค. 2566 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้