รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายมงคล ฟูจุมปู
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/9844
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 พ.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 พ.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 มิ.ย. 2563 5
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 มิ.ย. 2563 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
8 มิ.ย. 2563 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
8 มิ.ย. 2563 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 มี.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
12 พ.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
10 มี.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 ส.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
17 ก.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
13 พ.ค. 2564 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
15 มี.ค. 2564 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
23 ส.ค. 2564 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
17 ก.ย. 2564 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
18 ต.ค. 2564 22
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.นายลลิต ถนอมสิงห์
25 ต.ค. 2564 27
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 ต.ค. 2564 28
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
22 ส.ค. 2566
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัด
25 ก.ย. 2566
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยอมป๊ากไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมทรัพยากรน้ำ)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้