รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายมงคล ฟูจุมปู
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/9844
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 พ.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 พ.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 มิ.ย. 2563 5
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 มิ.ย. 2563 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
8 มิ.ย. 2563 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
8 มิ.ย. 2563 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 มี.ค. 2564
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
12 พ.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
10 มี.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 ส.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
17 ก.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
13 พ.ค. 2564 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
15 มี.ค. 2564 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
23 ส.ค. 2564 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
17 ก.ย. 2564 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
18 ต.ค. 2564 22
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.นายลลิต ถนอมสิงห์
25 ต.ค. 2564 27
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 ต.ค. 2564 28
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
4 ก.ย. 2566
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้