รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2563_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายมงคล ฟูจุมปู
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/9844
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 พ.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2563
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำพูน
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 พ.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 มิ.ย. 2563 5
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 มิ.ย. 2563 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
8 มิ.ย. 2563 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
8 มิ.ย. 2563 9
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้