รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2566_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายฐานันดร์ เจริญภักดี
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.85/17439
รายละเอียด
นายฐานันดร์ เจริญภักดี ราษฎรตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลถ้ำสิงขร ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
5 ต.ค. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 ต.ค. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
10 ต.ค. 2566 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 ต.ค. 2566 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร (รกท.ลปร.)
17 ต.ค. 2566 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
17 ต.ค. 2566 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้