รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2566_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายคำรณ เล็กวงษ์ ราษฎรตำบลท่าช้าง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/ 16549
รายละเอียด
ด้วยนายคำรณ เล็กวงษ์ ราษฎรตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลท่าช้าง เนื่องจากพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองน้ำขาวและหนองพรุตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
19 ก.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
จันทบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
21 ก.ย. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ก.ย. 2566 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
22 ก.ย. 2566 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นางสุพร ตรีนรินทร์
25 ก.ย. 2566 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
25 ก.ย. 2566 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้