รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2557_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
ผู้ถวายฎีกา
นายแสวง คำไธสง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.3/30603
รายละเอียด
นายแสวง คำไธสง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านราษฎร์สามัคคีและคลองส่งน้ำดาดคอนกรึตเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดื่อดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 พ.ย. 2556
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครราชสีมา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 พ.ย. 2556 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 พ.ย. 2556 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
29 พ.ย. 2556 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.มล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
2 ธ.ค. 2556 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 ธ.ค. 2556 7
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้