รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2566_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายคำนึง เจริญศิริ ราษฎรบ้านสุขวัฒนา
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/ 9778
รายละเอียด
ด้วย นายคำนึง เจริญศิริ ราษฎรบ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณพื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 มิ.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
บุรีรัมย์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
21 มิ.ย. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
21 มิ.ย. 2566 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
30 มิ.ย. 2566 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุพร
30 มิ.ย. 2566 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 มิ.ย. 2566 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.บุรีรัมย์ ที่ บร 0014.4/ว1737 ลงวันที่ 9 ส.ค. 66
11 ส.ค. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ ที่ ทส 0940.4/18113 ลงวันที่ 31 ส.ค. 66
5 ก.ย. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.3/13137 ลงวันที่ 28 ส.ค. 66
1 ก.ย. 2566 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส0604/3826 ลงวันที่ 13 ก.ย. 66
15 ก.ย. 2566 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.บุรีรัมย์ ที่ บร 0017.1/14952 ลงวันที่ 11 ก.ย. 66
18 ก.ย. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.บุรีรัมย์ ที่ บร 0014.4/ว1737 ลงวันที่ 9 ส.ค. 66
15 ส.ค. 2566 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ ที่ ทส 0940.4/18113 ลงวันที่ 31 ส.ค. 66
6 ก.ย. 2566 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.3/13137 ลงวันที่ 28 ส.ค. 66
4 ก.ย. 2566 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส0604/3826 ลงวันที่ 13 ก.ย. 66
18 ก.ย. 2566 2
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.บุรีรัมย์ ที่ บร 0017.1/14952 ลงวันที่ 11 ก.ย. 66
25 ก.ย. 2566 6
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้